รู้หรือไม่ ขุดดิน ถมดิน ต้องขออนุญาต มีโทษตามกฎหมาย


รู้หรือไม่ ขุดดิน ถมดิน ต้องขออนุญาต มีโทษตามกฎหมาย


บ้านบ้านพาคุยเรื่องกฎหมาย หลายคนที่กำลังสร้างบ้าน หรือปรับพื้นดินโดนการถมดิน ขุดดิน หากเป็นไปตามกฎหมายกำหนดต้องทำเอกสารขออนุญาต หากฝ่าฝืนมีโทษถึงจำคุกและปรับ ว่าแต่กฎหมายกำหนดรายละเอียดเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้าง บ้านบ้านจะพาคุณมาหาคำตอบในบทความนี้กันค่ะ

ขุดดิน ถมดิน เท่าไหร่ ต้องทำเรื่องแจ้งขออนุญาต

ขุดดิน

*ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินกว่า 10,000 ตารางเมตร

*ปากบ่อดินมีระยะห่างถึงเขตที่ดินข้างเคียง เกิน 2 เท่าของความลึก
เพราะการกระทำดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการพังทลายของดิน
จึงต้องขออนุญาต จัดการป้องกันการพังทลายของดิน โดยต้องได้รับการรับรองจากวิศวกรเสียก่อน

ถมดิน

*มีการทำการถมดินสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียง โดยจะวัดจากด้านที่มีพื้นที่ต่ำสุดเป็นมาตรฐาน
*พื้นที่ที่มีมากกว่า 2,000 (1 ไร่ 1 งาน)
*ตามที่เจ้าพนักงานกำหนด โดยต้องทำรางน้ำเพื่อนการละบายน้ำไม่ให้เดือดร้อนเพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่ถูกบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดิน ถมดิน

*เทศบาล

*กรุงเทพมหานคร

*เมืองพัทยา

*องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา

*บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร

*เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ทั้งนี้ หากการขุดดินหรือถมดินนั้นก่อให้เกิดความเสียหายและอันตรายต่อทั้งประชาชนและทรัพย์สิน รัฐมนตรก็มีสิทธิประกาศใช้ข้อบังคับในท้องที่นอกเขตบังคับได้เช่นกัน

ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน

ขอรับคำร้องขออนุญาตจากกองช่าง

*นำเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคำขออนุญาต

*นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่

*เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน

*ออกใบอนุญาต

*ผู้ยื่นคำขออนุญาตชำระค่าธรรมเนียม

หลักฐานการขออนุญาต ขุดดิน - ถมดิน

*แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดหรือถมดิน พร้อมทั้งแผนผังแสดงเขตที่ดิน ไปขนถึงวิธีการขุดหรือถมดิน

*สำเราบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง

*หนังสือรับรองนิติบุคคคล(กรณีที่เป็นนิติบุคคล)

*สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล

*หนังสือมอบอำนาจ(กรณีให้ผู้อื่นแจ้งแทน)

*รายการคำนวน

*หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมสําเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )

*สำเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3/สค.1 ที่จะทำการ ขุด/ถมดิน ถ่ายสำเนาหน้าหลังเท่าฉบับจริง

*หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

*หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

*ฉบับละ 500 บาท
โดยสามารถติดต่อแจ้งขอ ถมดิน-ขุดดิน ได้ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลได้เลย

เครดิตแหล่งข้อมูล : baanbaan


เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์